Σκοπός της Ειδικής Αγωγής

«Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη» έχει ως στόχο την εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενταξιακών μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση και τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος, στη διαχείριση της τάξης, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, στην εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και εν γένει στη δημιουργία ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης.
Η ειδική αγωγή δεν αποτελεί πλέον έναν εξειδικευμένο κλάδο, αλλά μια ευρεία επιστημονική περιοχή που προσεγγίζεται από διάφορες επιστήμες. Πέρα όμως από την εμπλοκή και συνεργασία των διαφόρων επιστημονικών κλάδων πρόκειται για μια πολυδιάστατη κίνηση, που έχει όμως ως επίκεντρο όχι μόνο το παιδί με αναπηρία αλλά όλα τα παιδιά. Τα προγράμματα ειδικής αγωγής τα σχεδιάζει και τα υλοποιεί ο ειδικός παιδαγωγός.

Τα προγράμματα αυτά είναι στοχευμένα και δομημένα, ορίζονται οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες, τα υλικά, τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τα είδη αμοιβών.

 
Τα προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης απευθύνονται σε μαθητές που εμφανίζουν:

 1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία δυσλεξία)
 2. Νοητική καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
 3. Αισθητηριακά προβλήματα (ακοής, όρασης)
 4. Αυτισμό/ Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
 5. Προβλήματα λόγου
 6. Κινητικές/ σωματικές αναπηρίες
 7. Προβλήματα συμπεριφοράς (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 8. Σύνθετες γνωστικές, συμπεριφορικές διαταραχές (σοβαρές, βαριές πολλαπλές αναπηρίες)

 

   
Τομείς των προγραμμάτων ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι:

 1. Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 2. Ανάπτυξη της παραγωγής του προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 3. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου
 4. Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 5. Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 6. Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 7. Εκμάθηση και εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 8. Εκμάθησης και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 9. Τροποποίηση της συμπεριφοράς για την οριοθέτηση , την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και την μείωση της υπερκινητικότητας
 10. Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού